ກອງປະຊຸມໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງວິທະຍາໄລ
ພິທີປ້ອງກັນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ
ພິທີມອບຮັບໃບປະກາສະນີຍະບັດ
ອຸປະກອນທົດລອງໄຟຟ້າ
ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຈຳລອງ
ພິທີມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ສະມາຊິກແມ່ຍິງທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ
ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ສົກ 2016-2017
ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ສົກ 2016-2017

ຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງ, ແກ້ໄຂບັນຫາຄອມພິວເຕີ

ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

ອອກແບບແລະຕິດຕັ້ງ ລະບົບເນັດເວີກ

ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

ສອນຂຽນໂປຼແກຼມ ແລະສ້າງເວັບໄຊທ໌

ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ

ເຝິກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ພາສາອັງກິດ

ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ